Privacy-en cookiebeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit document wordt het privacybeleid voor de website van Paul Tang (www.paultang.nl) uiteen gezet.

Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de volgende wetgeving:

Verordening (EU) 2018/1725 van 23 oktober 2018 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.

Het besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 17 juni 2019 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen in instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.

Het kantoor van Europarlementariër Paul Tang, gevestigd Wiertzstraat 60, B-1047 te Brussel (België), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Contactgegevens:
Brussels European Parliament
Bât. ALTIERO SPINELLI
Paul TANG MEP 15G115
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Belgique/Belgium
tel: 0032 2 28 45626
paul.tang[@]europarl.europa.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het kantoor van Europarlementariër Paul Tang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De website Paultang.nl stelt het verstrekken van persoonsgegevens dat wil zeggen: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon – niet verplicht om gebruik te kunnen maken van de meeste onderdelen van de website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens) die u actief verstrekt via deze website, in correspondentie en telefonisch.
 • Uw IP-adres (geanonimiseerd, gebruik tvoor websiteanalyse)
 • Geanonimiseerde gegevens over uw surfgedrag op deze site (gebruikt voor websiteanalyse)
 • Uw internetbrowser en apparaat type (geanonimiseerd, gebruikt voor websiteanalyse)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via paul.tang[@]ep.europa.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het kantoor van Europarlementariër Paul Tang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen, te e-mailen of op een andere voorkeurswijze te contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het kantoor van Europarlementariër Paul Tang analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het kantoor van Europarlementariër Paul Tang neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussenbeide komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het kantoor van Europarlementariër Paul Tang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na realisatie van de doelen kan het zo zijn dat we voor analyse doeleinden jouw gegevens geanonimiseerd bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gewone persoonsgegevens

 • Personalia: tenzij uitdrukkelijke toestemming tot langere opslag verleend, bewaren we uw personalia voor een duur van maximaal drie maanden, zodat we met u in contact kunnen treden naar aanleiding van het verstrekken van uw gegevens. Indien u wel toestemming heeft verleend van het bewaren van uw personalia bewaren wij deze tot 1 juli 2024, het einde van het mandaat van het Europarlementariër Paul Tang.
 • Contactgegevens: tenzij uitdrukkelijke toestemming tot langere opslag verleend, bewaren we uw contactgegevens voor een duur van maximaal drie maanden, zodat we met u in contact kunnen treden naar aanleiding van het verstrekken van uw gegevens. Indien u wel toestemming heeft verleend van het bewaren van uw personalia bewaren wij deze tot 1 juli 2024, het einde van het mandaat van Europarlementariër Paul Tangt.

Bijzondere persoonsgegevens
Deze gegevens bewaren wij niet.

Strafrechtelijke persoonsgegevens
Deze gegevens bewaren wij niet.

We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die u actief met ons deelt in ons contactformulier worden niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt. Elders op onze website kan het wel voorkomen dat derde partijen uw IP-adres, internetbrowser en apparaattype opvragen. Deze partijen verwerken uw data mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies die wij gebruiken
Het kantoor van Europarlementariër Paul Tang gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het kantoor van Europarlementariër Paul Tang gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden soms ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Ook gebruikt het kantoor van Europarlementariër Paul Tang analytische cookies om het bezoekgedrag te meten, ten dienste van het verbeteren van de site.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u middels een balk onderaan uw browser geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Indien u geen toestemming heeft verleend voor het plaatsen van cookies, maar dit alsnog wilt doen kunt u hier klikken: Toestemming intrekken.

Heeft u wel toestemming verleend, maar wilt u deze intrekken? Dan kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of door hier te klikken: Toestemming intrekken. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting deze website van Veilig Internetten.

De namen van de cookies die wij op onze website gebruiken, en de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, worden hieronder beschreven:

Cookie: Functioneel
Naam: Cookie Notice / cookie_notice_accepted
Functie: Onthoudt of de gebruiker toestemming heeft gegeven voor gebruik cookies
Bewaartermijn: 1 week

Cookie: Functioneel
Naam: pll_language
Functie: Onthoudt of de gebruiker de site in het Engels of Nederlands bekijkt
Bewaartermijn: 6 maanden

Cookie: Technisch
Naam: hCaptcha
Functie: Beschermt onze contactformulieren tegen geautomatiseerde spam
Bewaartermijn: 1 maand

De meeste browsers staan u toe om cookies te weigeren – bijvoorbeeld:

 • In Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren met behulp van de beschikbare instellingen voor cookieverwerking door te klikken op ‘Tools’, ‘Internet-opties’, ‘Privacy’ en vervolgens op ‘Advanced’;
 • In Firefox (versie 24) kunt u alle cookies blokkeren door te klikken op ‘Tools’, ‘Opties’, ‘Privacy’, ‘Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis’ te selecteren in het keuzemenu en het vinkje ‘Accepteer cookies van sites’ uit te schakelen; en
 • In Chrome (versie 29) kunt u alle cookies blokkeren door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Instellingen inhoud’ en vervolgens ‘Sites blokkeren van het bewaren van gegevens’ onder het kopje ‘Cookies’ te selecteren.

Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites. Als u cookies blokkeert, zou het kunnen voorkomen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

U kunt reeds op de computer opgeslagen cookies verwijderen – bijvoorbeeld:

 • In Internet Explorer (versie 10) kunt u de cookie-bestanden handmatig verwijderen (instructies hiervoor vindt u op http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 • In Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen door op ‘Tools’, ‘Opties’ en ‘Privacy’ te klikken, vervolgens ‘Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken’ te selecteren, op ‘Cookies tonen’ te klikken en vervolgens op ‘Alle cookies verwijderen’ te klikken; en
 • In Chrome (versie 29) kunt u alle cookies verwijderen door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Browsergegevens wissen’ en vervolgens ‘Cookies en andere site- en plugingegevens verwijderen’ te selecteren voordat je op ‘Browsergegevens wissen’ klikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het kantoor van Europarlementariër Paul Tang en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar paul.tang[@]ep.europa.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het kantoor van Europarlementariër Paul Tang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nederlandse nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Eveneens kunt u een klacht indienen bij de Belgische nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het kantoor van Europarlementariër Paul Tang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via paul.tang[@]ep.europa.eu. Het kantoor van Europarlementariër Paul Tang heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Beveiligingssoftware die ons CMS beveiligt tegen aanvallen en invallen.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  -DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  -DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Dit privacybeleid is tot stand gekomen met dank aan Veiliginternetten.nl, Websiteplanet.com en Invitado

Het kantoor van Europarlementariër Paul Tang behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het kantoor van Europarlementariër Paul Tang adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 10 november 2021.